9 maja 2017

Przestrzeganie praw pacjenta przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie szkół

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na przestrzeganie praw pacjenta przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie szkół.

Do biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały od rodziców dzieci poddawanych badaniom kontrolnym na terenie szkół, iż takie badania jak: ważenie dzieci, ocena wzroku, ocena ewentualnych zaburzeń układu ruchu, przeprowadzane są często w samej bieliźnie i w obecności rówieśników, a wyniki badań oraz komentarze dotyczące stanu zdrowia dziecka przekazywane w obecności pozostałych uczniów oczekujących na badania.

Przypominamy,że pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, a osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta (art. 22 ust.1 cytowanej ustawy).

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, a osoby wykonujące zawód medyczny, w myśl przepisu art. 14 ustawy, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności dotyczące jego stanu zdrowia.

Badania uczniów powinny odbywać się pojedynczo, a informacje o ich stanie zdrowia winny być przekazywane wyłącznie dziecku lub jego opiekunowi prawnemu.

Załączniki