5 kwietnia 2020

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

  • Oceny klasyfikacyjne

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. (Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019 r. poz. 1481)

 

  • Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481)

 

  • Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. 2019, poz. 1148 i 1078)

 

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach poprzednich uzyskali tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.(Art. 299 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. 2017, poz. 59, z późn. zm.)
  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w poprzednich latach uzyskali tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej na takich samych zasadach jak laureaci, którzy uzyskali tytuł w późniejszych latach.(Art. 298 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. 2017, poz. 59, z późn. zm.)

 

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty/finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla
w zależności od liczby uzyskanych tytułów:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

 

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych (dane kontaktowe zawarte w regulaminach konkursowych § 3) oraz:
wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, e-mail konkursy@ko.poznan.pl

 

Podstawy prawne: