23 października 2020

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, informujemy, że konkursy przedmiotowe w województwie wielkopolskim odbywają się zgodnie z terminarzem, ponieważ uwzględniają wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii.

WAŻNE! Przypominamy, aby zwracać szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia każdego konkursu!

Przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów konkursów przedmiotowych dotyczące organizacji konkursów:

§ 5
4.      Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 na danym terenie:
1)        wariant A – tradycyjna forma kształcenia,
2)        wariant B – mieszana forma kształcenia,
3)        wariant C – kształcenie zdalne.

5.        Testy konkursowe na poszczególnych stopniach konkursu są opracowane i udostępnione w dwóch wersjach do wyboru przez dyrektora szkoły:
1)        wersja drukowana – to pliki pdf do pobrania z platformy konkursowej w celu wydrukowania i rozdysponowania uczestnikom o określonej godzinie w dniu danego stopnia konkursu,
2)        wersja internetowa – do rozwiązania przy stanowisku komputerowym w szkole lub w przypadku wariantu B i C w miejscu przebywania uczestnika.

Zatem z każdego przedmiotu Organizator konkursu udostępnia Państwu testy w dwóch wersjach: drukowanej i internetowej do wyboru przez dyrektora szkoły.

Należy jednakże pamiętać, iż :

  • w § 32 ust. 14 widnieje jednoznaczny zapis, że:”… w przypadku przeprowadzenia konkursu z wykorzystaniem wersji internetowej testu przy nadzorze zdalnym w miejscu przebywania uczestnika, wyłącznie w przypadku wariantu B lub C funkcjonowania szkoły…” Szkolna Komisja Konkursowa łączy się z uczestnikiem za pomocą obrazu video w celu kontrolowania samodzielności rozwiązywania testu;
  • rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za dostęp do stanowiska komputerowego z łączem internetowym w przypadku wariantu B lub C pracy szkoły zgodnie z zapisem § 9 ust. 5 regulaminu;
  • warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji regulaminu zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 regulaminu, co jest równoznaczne z jego zapoznaniem się.

Przed przystąpieniem do testów konkursowych należy szczegółowo zapoznać się z § 32 regulaminu, który określa zadania Szkolnych Komisji Konkursowych.

Jednocześnie informujemy, że 23 października został przeprowadzony w wersji internetowej stopień szkolny wojewódzkiego konkursu wychowania fizycznego, w którym wzięło udział prawie 900 uczniów.