25 maja 2021

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.)
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2020, poz. 1327)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2015, poz. 843 z późn. zm.)

 

  • Oceny klasyfikacyjne

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną (Art. 44j ustawy o systemie oświaty).

 

  • Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty).

 

  • Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe).

 

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach poprzednich uzyskali tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w poprzednich latach uzyskali tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej na takich samych zasadach jak laureaci, którzy uzyskali tytuł w późniejszych latach.

 

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty/finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla
w zależności od liczby uzyskanych tytułów:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

Dodatkowych informacji udziela:
wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, e-mail konkursy@ko.poznan.pl