1 grudnia 2017

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pn. „Nauczyciel – Innowator” adresowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia  dokonuje dyrektor szkoły do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu: kancelaria@ko.poznan.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg konkursu określone są w regulaminie konkursu
(w załączeniu) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawę prowadzi specjalista Mateusz Leszkowicz  m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Załączniki