Kategoria: Organizacja roku szkolnego

11 sierpnia 2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022:

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

  • 17 – 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4 lipca 2019

ORPEG – kształcenie dzieci polskich za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość.

Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w edukacji w formie konsultacji on-line oraz daje możliwość wyboru odpowiedniego planu nauczania.

Dzieciom i młodzieży polskiej, która obowiązek szkolny i obowiązek nauki będzie spełniała w szkołach lokalnych, proponujemy realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Program ten obejmuje: edukację wczesnoszkolną, język polski i wiedzę o Polsce.

Dzieciom i młodzieży polskiej, które z różnych przyczyn nie uczestniczą w procesie edukacji w lokalnych szkołach, umożliwiamy realizację obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego w systemie kształcenia na odległość poprzez realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

Uczniowie i rodzice oprócz bezpośredniego dostępu do lekcji, mają również możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, uczestniczenia w spotkaniach tematycznych okolicznościowych oraz przedmiotowych kołach zainteresowań, sprawdzenia postępów w nauce poprzez platformę e-learningową, a także są w ścisłym i stałym kontakcie z nauczycielami i kolegami z całego świata.

Uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą uzyskują świadectwa szkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tożsame ze świadectwami, które otrzymują uczniowie w szkołach polskich.

Uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w kształceniu na odległość według planu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia ogólnego, mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, przeprowadzanych zgodnie z przepisami określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną..

Warto pamiętać, iż kształcenie na odległość realizowane w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w ORPEG finansowane jest z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym kształcenie w naszych placówkach jest bezpłatne. Dokumenty rekrutacyjne do szkół w ORPEG prowadzących kształcenie na odległość należy złożyć osobiście lub listownie na adres: ORPEG, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Wyczerpujące i aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ORPEG znajdują się pod adresem: www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacii lub można uzyskać je pod numerem telefonu: +48 22 622 37 92 (93).