Kategoria: Programy stypendialne

15 lutego 2018

Stypendium Marzenie o Nauce

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego “Marzenie o Nauce” realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas III gimnazjów, którzy zamieszkują w miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy osiągnęli semestralną średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,5 lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinie nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 31 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.

 

14 lutego 2018

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku zawierający:
– szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 28.02.2018 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 09.03.2018 r.

22 lutego 2017

Programy stypendialne dla młodzieży