14 kwietnia 2017

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego – rok szkolny 2017/2018

Państwo
Dyrektorzy
publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
publicznych szkół policealnych,
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
województwa wielkopolskiego

W związku z pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczącymi przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2017/2018 Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zasadnicze regulacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do ww. szkół zawarte są w:

  • rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przepisów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 w odniesieniu do poszczególnych typów szkół, kompetencji dyrektorów, postępowania odwoławczego, badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawiera pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki