10 marca 2017

Spis SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku

Uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.22. Aktualna wersja programu jest dostępna na stronie Centrum Informatycznego Edukacji.

Szkoły i placówki oświatowe oraz placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują bazy danych oświatowych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-713 Poznań, do dnia 20 kwietnia 2017 r. Wyeksportowany plik z rozszerzeniem .exp należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sio@ko.poznan.pl.

Podstawa prawna: art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927 – j.t., zm. Dz. U.2016.1010-art. 5, Dz. U.2016.1984-art. 21).

Załączniki