12 czerwca 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna:

  • Art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 powinien być wypełniony wg wzoru online umieszczonego pod adresem: http://prm.ko.poznan.pl, wraz z informacją o numerze konta bankowego (do wyboru: konto stypendysty, konto rodziców/ opiekunów prawnych, konto szkoły), na które zostanie przelane przyznane stypendium oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych.

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kościuszki 93
61-716 Poznań
dopisek: Stypendium PRM w terminie do 10 lipca 2017 r.

 

Załączniki