19 kwietnia 2018

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz.890), uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Procedura wraz z adresem, pod którym znajduje się wzór wniosku on-line dostępna jest na stronie Kuratorium Oświaty www.ko.poznan.pl w zakładce Szkoły i organy prowadzące, Programy rządowe, Stypendium MEN, Procedura 2018.

Załączniki

Procedura_2018
Data: 2018-04-19, rozmiar: 112 KB