Kategoria: Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

3 stycznia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku

Placówka i ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegający się o akredytację, z wyjątkiem placówki,która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu NBP O/O Poznań 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 Opłata nie podlega zwrotowi od chwili […]

6 lutego 2017

Akredytacja a prawo zwolnienia od podatku

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów Nr DD3/033/10/KDJ/08/173 z dnia 30 kwietnia 2008 r. posiadanie lub nieposiadanie przez organizatora szkolenia akredytacji kuratora nie ma wpływu na prawo zwolnienia od podatku świadczeń przyznawanych pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Tekst interpretacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.