25 sierpnia 2017

Procedura w sprawie wyznaczenia dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Procedura umożliwia nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach/placówkach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, odbycie stażu w związku z ubieganiem się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. W takim przypadku, na wniosek nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty wyznacza dyrektora szkoły/placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela (w tym: odpowiednio powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły/placówki lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne).

Podstawa prawna:
Art. 22 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

  • Wymagane dokumenty:
    Wniosek o wyznaczenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyrektora szkoły/placówki, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu
  • Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do zajmowania danego stanowiska odpowiednio do nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć
  • Zaświadczenia dyrektorów szkół/placówek, w których nauczyciel jest zatrudniony
  • Poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, w przypadku nauczyciela posiadającego stopień awansu zawodowego
  • Zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki, w której wnioskodawca odbywał staż, w przypadku kontynuacji stażu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół. Ewentualne pytania w sprawie wyznaczenia dyrektora szkoły/placówki wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela można kierować drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl lub telefonicznie 61 670 40 86.

Załączniki