29 grudnia 2017

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018

Podstawa prawna

 1. Art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z późn. zm.).

 

Informacje ogólne

Program wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego w roku 2018 przygotowano w oparciu o monitorowanie potrzeb nauczycieli prowadzone w ramach działań Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Podstawowe dane dotyczące realizacji zagadnień ogólnych zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

 

Cel ogólny

Program ma służyć podniesieniu jakości pracy szkół i placówek w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek województwa wielkopolskiego do realizacji aktualnych zadań polityki oświatowej.

I. Integracja, korelacja międzyprzedmiotowa.

 1. Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej.
 2. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania przyrodniczych zainteresowań uczniów.
 3. Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych, informatycznych, na każdym etapie kształcenia

II. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 1. Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK.
 2. Nauka programowania – kodowanie i programowanie od przedszkola.
 3. Techniczne aspekty wykorzystywania „Aktywnej tablicy z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”

III. Edukacja artystyczna i jej znaczenie dla rozwoju ucznia.

 1. Zajęcia artystyczne w szkole i przedszkolu. Sensoplastyka.
 2. Rozwój przez zabawę i sztukę. Integracja sensoryczna, stymulowanie rozwoju małego dziecka. Inteligencja ręki – rozwój.
 3. Edukacja muzyczna w szkole i w przedszkolu.

IV. Znaczenie wartości w procesie wychowania i nauczania.

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego – jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna.
 3. Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania ucznia.
 4. Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania nauczyciela wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela.
 5. Rozwijanie samorządności uczniów – szkolenie dla opiekunów samorządów szkolnych.

V. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach.

 1. Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego, egzaminy potwierdzające kwalifikacje, mechanizmy prawne i organizacyjne zachęcające pracodawców do współpracy, kwalifikacje nauczycieli.
 2. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w związku z nową podstawą programową. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów.

VI. Wspomaganie szkół wynikające z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 1. Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza.
 2. Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych (edukacja włączająca w szkołach i placówkach). Organizacja bieżącej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w obszarze dostosowania wymagań.
 4. System diagnozowania jako najważniejszy aspekt rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka oraz podstawa organizowania procesu wychowawczo – dydaktycznego.
 5. Warsztat pracy nauczyciela. Wzmacnianie zaangażowania i aktywności w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego nauczyciela. Zmiany w zakresie prawa, organizacji i funkcjonowania szkoły oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 6. Efektywna edukacja i wychowanie w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych.

VII. Rozwijanie kompetencji dyrektora i nauczyciela.

 1. Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie autorskich programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy.
 2. Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych.
 3. Komunikacja miedzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami.
 4. Realizowanie kreatywne zadań przez pedagoga szkolnego oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań. lub  Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 5. Wspomagania i alternatywne metody komunikacji (ACC) w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
 6. Etyka zawodowa, dobre obyczaje, kultura i zasady w pracy nauczyciela.

VIII. Wspieranie rozwoju ucznia

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w świetle nowej podstawy programowej, kierunków polityki oświatowej państwa i wymagań wobec szkół i placówek.
 2. Proces uczenia się, dialog motywujący, metoda współpracy, komunikacji – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces.
 3. Egzamin ósmoklasisty w 2019 r. – jak pomóc uczniom w odniesieniu sukcesów.
 4. Realizacja podstawy programowej w klasach VII i VIII.
 5. Nowa podstawa programowa w przedszkolu.
 6. Nauczanie retoryki.
 7. Nauczanie kaligrafii.
 8. Alternatywne metody i formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
 9. Społeczne i emocjonalne uczenie się uczniów (SEL).

IX. Bezpieczeństwo uczniów

 1. Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci.
 2. Zagrożenia wieku dorastania: autoagresja, zaburzenia odżywiania, próby samobójcze, używanie środków psychoaktywnych, bunt nastolatka, zagrożenia w sieci, depresja młodzieńcza, kłopoty z samooceną i poczuciem własnej wartości.
 3. Umiejętność prowadzenia mediacji w relacjach z rodzicami i uczniami. Nauczyciel – negocjator w konfliktach szkolnych. Reagowanie na agresję uczniów. Zapobieganie konfliktom.
 4. Mediacje rówieśnicze jako metoda przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole.
 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne placówki oświatowej, procedury elektronicznej ochrony danych osobowych.

  X. Edukacja włączająca

 1. Edukacja włączająca cudzoziemców (bez znajomości języka polskiego) oraz osób powracających z zagranicy.
 2. Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole.

XI. Tematyczne sieci współpracy szkół

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (bezpieczeństwo w sieci) – rozwiązywanie problemów wychowawczych – kontynuacja sieci współpracy szkół.
 2. Rozwijanie kompetencji językowych w klasach I-III, IV-VII.
 3. Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych – kontynuacja sieci współpracy szkół.
 4. Edukacja artystyczna w przedszkolu i szkole.
 5. Doradztwo zawodowe w szkole i placówce.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska