23 lipca 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organami prowadzącymi, obowiązany jest ustalić regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy

Wobec powyższego, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że opublikował na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu: www.ko.poznan.pl, a także przesłał do organów prowadzących szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli oraz do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, projekty przedmiotowych regulaminów w celu konsultacji i zaopiniowania.

Organy prowadzące oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli przesyłają swoje uwagi i opinie dotyczące opublikowanych projektów regulaminów na adres e-mail: ocenadyrektora@ko.poznan.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki