Kategoria: Odwołanie nauczyciela od oceny pracy

17 lipca 2017

Procedura w sprawie odwołania od oceny pracy nauczyciela

Procedura dotyczy rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy ustalonej przez dyrektora szkoły/placówki. W celu rozpatrzenia odwołania Wielkopolski Kurator Oświaty powołuje zespół oceniający, który rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

  • Art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035)

Miejsce i termin złożenia odwołania

Nauczyciel składa odwołanie od oceny pracy dyrektorowi szkoły/placówki, który ustalił kwestionowaną ocenę. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny pracy. Dyrektor niezwłocznie przekazuje odwołanie nauczyciela Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty wraz z wymaganymi dokumentami. Odwołanie wraz z dokumentami można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Wymagane dokumenty:

  • odwołanie wniesione przez nauczyciela,
  • pismo przewodnie dyrektora szkoły/placówki,
  • opis podjętych przez dyrektora szkoły/placówki czynności,
  • kopie dokumentów zgromadzonych w toku dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Załączniki