10 lipca 2017

Opiniowanie zmian do arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola
województwa wielkopolskiego

W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września br., zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o zmianach do arkuszy organizacji (tzw. aneksów) zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury Kuratorium, odpowiednio na adresy wskazane w niżej zamieszczonej tabeli.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez Wydział/Delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres siedziby Wydziału/Delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
ul. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski oraz miasto Piła Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

W celu uzyskania opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy:

1)    wydrukować ze strony internetowej http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/aneks.php wniosek o wydanie opinii dla każdej jednostki organizacyjnej, która wprowadziła zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji logując się za pomocą identyfikatora otrzymanego przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego (numer ID);

2)    przekazać wydruk ww. wniosku wraz z informacją o wprowadzonych zmianach (tzw. aneksem) oraz zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola lub szkoły (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię) na rok szkolny 2017/2018, w zakresie podlegającym opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez konieczności występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem opiniującym wcześniej arkusz organizacji danej szkoły/przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (tzw. rejonowym) lub odpowiednio dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego czy właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Załączniki