18 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji – rok szkolny 2018/2019, uzupełnienie informacji

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki
województwa wielkopolskiego

W uzupełnieniu informacji z 22 marca 2018 r. (znak WNP.021.10.2018) dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/2019, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że stosownie do regulacji art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) w związku z art. 368 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), opiniuje również arkusze organizacji:

  • publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych,
  • publicznych bibliotek pedagogicznych.

Arkusze organizacji publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych oraz bibliotek pedagogicznych, przesłane do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi powinny zawierać informacje określone odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223 poz. 1869, ze zm.) lub rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. z 2003 r.  Nr 89 poz. 825), w niżej określonym zakresie:

  • liczbę pracowników odpowiednio poradni lub biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  • wykaz nauczycieli zawierający informacje o ich kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

UWAGA

Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia zawierający informacje o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin i rodzaju przydzielonych zajęć można przekazać do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dowolnej formie lub korzystając z załącznika (załącznik nr 1).

Jednocześnie Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca uwagę, że w komunikacie z 22 marca 2018 r. uwzględniono zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2018 r. poz. 691).

Załączniki