7 sierpnia 2019

Opiniowanie zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli i publicznych szkół – rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola
województwa wielkopolskiego

Dotyczy:   zmian w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie:

  • art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.),
  • art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)
  • § 17 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502),

zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o zmianach do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli (tzw. aneksów), zgodnie z podziałem terytorialnym, odpowiednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury Kuratorium, na adresy wskazane w niżej zamieszczonej tabeli. Bardzo proszę, aby informacja o zmianach była czytelna, to znaczy zawierała informacje jak było w arkuszu organizacji, zatwierdzonym przez organ prowadzący oraz jak będzie, w wyniku wprowadzonej zmiany. Proszę o nieprzekazywanie dokumentów, które nie dotyczą wprowadzanej zmian.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez wydział/delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres siedziby wydziału/delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1. gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
2. jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
3. kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
ul. św. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
4. gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
5. chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki oraz miasto Piła Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

W celu uzyskania opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy:

  1. wydrukować ze strony internetowej http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/aneks.php wniosek o wydanie opinii dla każdej jednostki organizacyjnej, która wprowadziła zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji, logując się za pomocą identyfikatora otrzymanego przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego (numer ID);
  2. przekazać wydruk ww. wniosku wraz z informacją o wprowadzonych zmianach (tzw. aneksem), zawierającą opis na czym polega zmiana w stosunku do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Jeżeli zmiany wprowadzone do arkusza organizacji nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, wskazując ich zakres. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostanie wydana w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem opiniującym wcześniej arkusz organizacji danej szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020 (tzw. rejonowym) lub odpowiednio dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego czy właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Załączniki