29 marca 2021

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek – rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek

Wielkopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) informuje, że wzorem roku ubiegłego w celu opiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek:

1) 1) organy prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki wypełniają on-line formularz zgłoszeniowy dla każdej jednostki (http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl);
2) wypełniony formularz stanowi wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie arkusza organizacji publicznej szkoły, przedszkola lub placówki na rok szkolny 2021/2022;
3) wniosek w formacie pdf, wraz z elektroniczną wersją arkusza organizacji (w formatach Word, Excel, pdf) oraz załącznikami, organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zgodnie z podziałem terytorialnym, odpowiednio na adresy mailowe wskazane w tabeli.

Uwaga:
W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego i nazwę jednostki oświaty.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez wydział/delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres siedziby wydziału/delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
arkusz_poznan@wko.com.pl
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
arkusz_kalisz@wko.com.pl
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
arkusz_konin@wko.com.pl
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
arkusz_leszno@wko.com.pl
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski Delegatura w Pile
arkusz_pila@wko.com.pl

Do arkusza organizacji proszę załączyć:
– plany nauczania danego typu szkoły, zgodnie z odpowiednimi załącznikami do rozporządzeń w sprawie ramowych planów nauczania,
– nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych),
– wykaz kadry pedagogicznej zawierający informacje określone w dołączonym do pisma załączniku nr 1.
Jednocześnie informuję, że zakres opinii kuratora oświaty dotyczy w szczególności:
– szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,
– zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
– przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy na określonych zajęciach edukacyjnych,
– zgodności z przepisami prawa oświatowego regulującymi organizację pracy publicznych szkół, przedszkoli i placówek.

Opinia jest pozytywna, gdy arkusz organizacji jest zgodny z przepisami prawa, natomiast w razie stwierdzenia nieprawidłowości naruszających przepisy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyda opinię ze wskazaniem ich zakresu.
Wielkopolski Kurator Oświaty wyda opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego arkusza organizacji, nie później niż do dnia 20 maja 2021 roku.

W celu usprawnienia procesu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli, placówek proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem realizującym zadania nadzoru pedagogicznego w ww. jednostkach prowadzonych przez Państwa.
Bardzo proszę, by elektroniczna wersja arkusza organizacji była czytelna (możliwa do analizy), dlatego preferowany jest format excel lub word. Nieczytelny dokument, chociaż prawidłowo przysłany, nie może być pozytywnie zaopiniowany.

Więcej informacji w załączonym piśmie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2021-03-29, rozmiar: 902 KB
Załącznik nr 1 - wykaz nauczycieli
Data: 2021-03-29, rozmiar: 41 KB