24 lutego 2017

Ryszard Kalina – profesor oświaty 2011

W 2011 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Ryszard Kalina – nauczyciel matematyki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Pan Ryszard Kalina w ciągu 39 lat pracy pedagogicznej zgromadził znaczący dorobek zawodowy; jest niezwykle cenionym nauczycielem matematyki, a jednocześnie od 1991 r. pełni funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Cechy osobowości i przymioty charakteru, jak pracowitość, ambicja, wewnętrzna potrzeba rozwoju, empatia, szacunek dla drugiego człowieka, a nade wszystko radość pracy z młodzieżą przyczyniły się do niezaprzeczalnych sukcesów szkoły i osobistych pana dyrektora.

Pan Ryszard Kalina to wyjątkowy pasjonat swojej pracy. Jako dyrektor wspiera rozwój osobowościowy młodzieży, zawsze wspierając uczniów w różnych dziedzinach. Jest inicjatorem imprez, uroczystości i konkursów, podczas których młodzież może prezentować swe wyjątkowe zdolności. Podejmował i nadal podejmuje śmiałe wyzwania, jest otwarty na innowacje pedagogiczne stwarzające szansę dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Zainicjował i doprowadził do realizacji wielu edukacyjnych przedsięwzięć takich jak utworzenie klas autorskich, wprowadzenie zajęć z ratownictwa medycznego, nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, doprowadzenie w 1993 r. do przyjęcia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych czy założenia Klubu Aktywnych Dyrektorów działającego na terenie byłego województwa kaliskiego.

Dyrektor Ryszard Kalina ma szczególny dar rozpoznawania i rozwijania uzdolnień młodych ludzi. Stwarza dogodne warunki do nauki oraz mobilizuje do rozwijania wiedzy i umiejętności, czego efektem jest udział i spektakularne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach. Sukcesy uczniów w tych formach współzawodnictwa sprawiły, że w roku szkolnym 2005/2006 w rankingu szkół organizowanym przez „Perspektywy”, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie zajęło 5 miejsce w województwie wielkopolskim i 95 w kraju.

Pan Ryszard Kalina jest również niezwykle zaangażowany w działalność środowiskową na rzecz rozwoju zainteresowań pozaszkolnych młodzieży. Od 1974 r. jest on organizatorem spływów kajakowych dla uczniów szkół byłego województwa kaliskiego, których znaczenie wychowawcze i integrujące młodzież jest bardzo cenione w środowisku. W 1976 r. zorganizował rajd rowerowy na trasie Ostrzeszów – Budapeszt – Balaton – Ostrzeszów, a w 1992 r. rajd samochodowy dla rodziców i młodzieży po okolicach Ostrzeszowa. Działa na rzecz tolerancji i poszanowania różnych kultur, wspierając m. in. organizację akcji „Antyschematy”.

Dzięki zaangażowaniu w pracę oraz konsekwencji w działaniu wychowankowie jego szkoły osiągają sukcesy nie tylko na polu naukowym, ale także prywatnym. Dowodem uznania i wysokiego autorytetu wśród uczniów są liczne wyróżnienia, m. in. zdobycie w roku szkolnym 1983/1984 odznaki „Szkarłatna róża”, która była honorowym odznaczeniem z wieloletnią tradycją przyznawanym przez redakcję „Płomyka” na wniosek dzieci i młodzieży. Pan Ryszard Kalina, jako ceniony nauczyciel i dyrektor, kilkakrotnie został uhonorowany tytułem mistrza w kategoriach „Perfekcjonista Roku”, „Dzielny jak lew” w konkursie szkolnym z wieloletnią tradycją „Maki”.

Pan Ryszard Kalina wykorzystuje swe bogate doświadczenie w pracy z Radą Pedagogiczną i nauczycielami matematyki w rejonie. Współorganizuje wiele konferencji metodycznych oraz innych przedsięwzięć, które mają na celu poszerzenie wiedzy nauczycieli i dyrektorów.

Pan Ryszard Kalina jest również współautorem dwóch programów nauczania matematyki dla gimnazjum i dla szkoły ponadgimnazjalnej zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest współautorem 14, znanych i cenionych w praktyce szkolnej, często wybieranych przez nauczycieli podręczników do matematyki adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także współautorem trzech zbiorów do klasy I, II, III szkoły ponadgimnazjalnej, arkuszy egzaminacyjnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz dwóch poradników metodycznych z matematyki.

W 2001 r. nabył uprawnienia egzaminatora Nowej Matury z matematyki. W tym samym roku został ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Dorobek Ryszarda Kaliny został uhonorowany wieloma nagrodami, m. in.; Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w 1984 r., Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodami Starosty, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pan Ryszard Kalina cieszy się zarówno wśród uczniów, jak i grona pedagogicznego szczególną estymą. Dzięki jasno sprecyzowanym celom, wysokim kompetencjom w organizowaniu życia szkoły oraz spójnej koncepcji zarządzania nią, cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku szkolnym, a także lokalnym. Jest nauczycielem i dyrektorem ciągle poszukującym nowych rozwiązań i doskonalącym swe umiejętności pedagogiczne, jak i menedżerskie.

Konsekwencja w działaniu, jasno sprecyzowane cele, spójna koncepcja zarządzania szkołą, ambitne wymagania oraz oddanie pracy to cechy, które zbudowały autorytet i zaufanie uczniów oraz rodziców do dyrektora Ryszarda Kaliny. Jego osiągnięcia jako nauczyciela, wychowawcy i dyrektora są niewątpliwie znaczące i stawiają go w rzędzie pedagogów zasługujących na wyjątkowe uznanie.