7 czerwca 2018

Sprawozdanie z realizacji programu –„Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
oraz Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie wielkopolskim

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,  przypominam o obowiązku przygotowania sprawozdania z realizacji zadania, zarówno przez dyrektorów szkół, jak i  organy prowadzące, które w 2017 r. otrzymały wsparcie finansowe w ramach ww. programu.

Termin składania sprawozdania dla dyrektora szkoły i dla organu prowadzącego szkołę/placówkę  upływa odpowiednio 15 czerwca br. i  30 czerwca br.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, aby ułatwić Państwu przygotowanie stosownych dokumentów, uruchomiło na platformie on-line formularze sprawozdań dla dyrektorów szkół oraz dla organów prowadzących pod adresem http://formularze.ko.poznan.pl/www2/sprawozdanie_at/ .

Komplet dokumentów stanowią sprawozdanie zbiorcze organu prowadzącego szkołę/placówkę oraz jednostkowe sprawozdania dyrektorów szkół.

Zestawione w ten sposób sprawozdania należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z  dopiskiem: „Aktywna tablica 2017 r. – sprawozdanie” w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 r.

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2018-06-07, rozmiar: 52 KB