Kategoria: Burza 2018

19 lipca 2018

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2018

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Nawiązując do pisma Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu z 10 lipca 2018 r., znak: DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2, w sprawie zebrania informacji o potencjalnych potrzebach pomocy w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”, uprzejmie proszę o przekazanie danych o możliwości udzielenia pomocy dzieciom i uczniom, wg wzoru (załącznik nr 1).

Projekty uchwały oraz rozporządzenia wprowadzającego w życie: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r., dostępny jest na stronie BIP MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych podjęło następujące działania:

  1. pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne,

Beneficjentami pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych – jeśli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) w wysokości do 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  • 500 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;
  • 1 000 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

 

  1. pomoc w formie bezpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,

W przypadku pomocy udzielanej w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego beneficjentami będą uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w  wyniku wystąpienia żywiołu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomoc będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.[1]) lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2018 r. w wyniku żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

  • wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  • szacunkowego rozmiaru strat, uprawniających do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

 

  1. pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,

Udzielana będzie:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203)

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r.  w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Wysokość uruchamianych środków na organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych gmin w województwie jest obliczana jako suma iloczynu kwoty 500 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach oraz iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

Wszystkich Państwa, z terenów dotkniętych skutkami nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, proszę o rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności na ww. wyjazd, zajęcia lub pomoc finansową. Powyższe informacje należy przesłać w terminie do 30 lipca  2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00, na adres: k.zarzynska@ko.poznan.pl w temacie wiadomości proszę wpisać: pomoc_(nazwa gminy).

W przypadku pojawienia się w kolejnych dniach, tygodniach nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, które mogą powodować straty w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, prosimy o przesłanie aktualnych informacji zgodnie z załączonym wzorem – nie później niż do dnia 27 września 2018 r.

Przesyłanie informacji nie dotyczy gmin na terenie, których nie wystąpiły skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2018-07-19, rozmiar: 19 KB
Pismo przewodnie
Data: 2018-07-19, rozmiar: 60 KB