14 sierpnia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wrzesień-grudzień 2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: realnego zapotrzebowania gmin na środki na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od września do grudnia 2019 r.

Nawiązując do pisma pani Iwony Michałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2019 r., znak: DWKI-WWR.419.13.2019.JB, informującego o dokonaniu wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2019 r., uprzejmie proszę o przekazanie danych dotyczących realnego zapotrzebowania na te środki oraz wskazanie kwoty wkładu własnego, stosownie do art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).

Formularz on-line znajdujący się pod adresem: socjalne.ko.poznan.pl należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2019 r., a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, z dopiskiem: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE.

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Elżbieta Leszczyńska