Kategoria: Stypendia MEN i PRM

15 czerwca 2018

Procedura składania wniosków – Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Procedura składania wniosków dotyczących przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

 Podstawa prawna:

 1. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 • Wniosek winien dotyczyć ucznia, który w roku szkolnym 2018/2019 będzie w dalszym ciągu uczniem danej szkoły.
 • Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
 • W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r., wnioski samorządu uczniowskiego, a jeżeli nie został utworzony, komisji, winny być przedstawione radzie pedagogicznej lub radzie szkoły, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie jednego kandydata do stypendium.
 • Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.
 • Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty.

Wymagane dokumenty: wypełnione wg wzoru online: http://prm.ko.poznan.pl

 1. Karta – informacja o szkole oraz Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, wypełniony wg wzoru online, wraz z informacją o numerze konta bankowego, na które zostanie przelane przyznane stypendium.
 2. Karta informacyjna o niewytypowaniu kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. wypełniona wg wzoru online, wraz z uzasadnieniem dyrektora szkoły o przyczynach braku kandydata.

Miejsce i terminy złożenia wniosków:

 1. Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, z dopiskiem: Stypendium PRM, w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
 2. Wniosek winien być złożony obowiązkowo w zamkniętej kopercie.

Sposób rozpatrzenia wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostaną sprawdzone pod względem zgodności z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zbiorcza, zatwierdzona lista kandydatów zostanie przesłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

 1. O przyznaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 wnioskodawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa.
 2. Przyznane stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach, na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy:
 • do 30 listopada 2018 r. w wysokości 1032 zł, za okres od września do grudnia,
 • do 30 kwietnia 2019 r. w wysokości 1548 zł za okres od stycznia do czerwca.

Załączniki

Klauzula informacyjna
Data: 2018-06-15, rozmiar: 37 KB
Stypendium_PRM_procedura
Data: 2018-06-15, rozmiar: 59 KB
19 kwietnia 2018

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz.890), uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Procedura wraz z adresem, pod którym znajduje się wzór wniosku on-line dostępna jest na stronie Kuratorium Oświaty www.ko.poznan.pl w zakładce Szkoły i organy prowadzące, Programy rządowe, Stypendium MEN, Procedura 2018.

Załączniki

Klauzula informacyjna
Data: 2018-06-18, rozmiar: 51 KB
Procedura_2018
Data: 2018-04-19, rozmiar: 112 KB