Kategoria: Dotacje celowe z budżetu państwa

22 lutego 2018

PRZEDSZKOLA – dotacja na rok 2018

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego

 Dotyczy: dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

 W związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Wielkopolski Kurator Oświaty otrzymał informację o wysokości kwot dotacji przedszkolnej, dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidzianej na rok 2018.

Uprzejmie prosimy o wskazanie rozdziałów, w których mają nastąpić zwiększenia budżetu j.s.t (gmin i powiatów) na ten cel.

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez przekazanie z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji celowej na dany rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej 1 370,00 zł i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego w wieku 2,5 – 5 lat, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacja przekazywana jednostce może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego, w tym m.in. rozszerzania oferty zajęć edukacyjnych, a wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).

W świetle przepisów ww. rozporządzenia, kwota dotacji wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem obejmować będzie wydatki bieżące poniesione w danym roku budżetowym przez jednostki w rozdziałach:

  • 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 80104 –Przedszkola,
  • 80105 – Przedszkola specjalne,
  • 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
  • 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki te uwzględniają koszty bieżące edukacji wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, na których poniesienie jednostka nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Formularz on-line znajdujący się pod adresem: przedszkola.ko.poznan.pl, należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2018 r. a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Załączniki

WOJ. WIELKOPOLSKIE - Liczba wychowanków
Data: 2018-02-21, rozmiar: 348 KB