14 stycznia 2021

PRZEDSZKOLA _rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425) na organie realizującym ww. zadania spoczywa obowiązek rozliczenia otrzymanej w 2020 r. dotacji w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Elektroniczny formularz znajdujący się poniżej należy wypełnić a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać do 31 stycznia 2021 r.,  na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem: PRZEDSZKOLA- DOTACJA 2020

Robert Kazimierz Gaweł
/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki

aplikacja MEN
Data: 2021-01-13, rozmiar: 55 KB