5 stycznia 2018

Aktualizacja danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo
Przedstawiciele
Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uprzejmie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Instrukcje merytoryczne dostępne są na stronie internetowej zmodernizowanego SIO.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U 2016, poz. 1927, ze zm.) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, przekazuje dane identyfikacyjne szkoły lub placówki w terminie 7 dni odpowiednio od dnia założenia szkoły lub placówki, wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki albo dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 36 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje aktualne dane w terminie 7 dni od dnia zmiany – dotyczy szkoły lub placówki prowadzonej przez JST oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania aktualnych danych od organu prowadzącego – dotyczy szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż JST oraz niepublicznej szkoły lub placówki.