12 stycznia 2018

Likwidacja gimnazjów w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo
Przedstawiciele
Jednostek Samorządu Terytorialnego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: DWST-WS.71.3.2018 uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu dokonanie w RSPO (Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych) likwidacji tych gimnazjów, które w związku z reformą oświaty, na mocy podjętych uchwał zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Obowiązek dokonania w RSPO likwidacji gimnazjów, które przestały funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2017 r. jest ustawowym obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.) w przypadku likwidacji szkoły lub placówki oświatowej aktualne dane do RSPO przekazuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO. Zgodnie z art. 33 ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:

  1. a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez te jednostki,
  2. b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych,
  3. c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów.

W załączeniu przekazuję wykaz gimnazjów do weryfikacji. Gimnazja te, według stanu na dzień 3 stycznia 2018 r. widnieją w RSPO w nowym systemie informacji oświatowej jako gimnazja funkcjonujące. Jednakże na podstawie danych ze starego SIO wynika, że większość gimnazjów z listy nie funkcjonuje od 1 września 2017 r. Gimnazja, które od 1 września 2017 r. zostały włączone do szkół innego typu, przekształcone w szkoły innego typu lub już nie funkcjonują, należy zlikwidować w RSPO. Opis działań, które powinny zostać wykonane:

  • jeżeli gimnazjum zostało włączone, przekształcone lub zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r. – należy dokonać likwidacji tego gimnazjum w RSPO;
  • jeżeli gimnazjum nadal funkcjonuje (zostanie przekształcone, włączone lub zlikwidowane w kolejnych latach szkolnych) – należy pozostawić to gimnazjum w RSPO i dokonać odpowiedniej zmiany w kolejnych latach.

W przypadku likwidacji, włączenia lub przekształcenia gimnazjum dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez nowy system informacji oświatowej. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie w szkole, której są uczniami od 1 września 2017 r. Ponadto jednostka samorządu terytorialnego powinna dokonać w RSPO likwidacji gimnazjum nawet jeżeli szkoła nie zakończyła nauki oraz przypisania do oddziału uczniów tego gimnazjum. Zostanie to automatycznie wykonane przez system.

Opis czynności, które jednostka samorządu terytorialnego powinna wykonać w RSPO w  przypadku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu lub przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu znajduje się na stronie zmodernizowanego SIO.

Załączniki

Wykaz gimnazjów do weryfikacji
Data: 2018-01-12, rozmiar: 6 MB