5 lipca 2019

Zgłoszenia projektów eTwinning do Krajowej Odznaki Jakości

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom eTwinning, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji;
2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach;
3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele;
4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.

Aby ewaluacja była możliwa, TwinSpace projektu powinna być upubliczniona lub nauczyciel ubiegający się o odznakę powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane do logowania dla Gościa projektu. Materiały umieszczone na TwinSpace powinny być opisane tak, aby umożliwić identyfikację szkoły, nauczyciela koordynatora np. przez umieszczenie w nazwie katalogu czy pliku skrótowej nazwy szkoły (zima_sp47Olsztyn.doc). Jest to szczególnie ważne w projektach, w których uczestniczy kilka polskich szkół! Jeśli wypracowane materiały umieszczone są na serwerach zewnętrznych, to na upublicznionym TwinSpace należy zamieścić czytelną informację zawierającą odnośnik do tych materiałów.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność;
2. Integracja z programem nauczania;
3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi;
5. Wykorzystanie technologii;
6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Projekty zgłaszane do KOJ oceniane są przez Krajowe Biura eTwinning. Formularz można więc wypełnić w j. polskim.

Projekty, które uzyskają KOJ, otrzymują (oprócz elektronicznego certyfikatu do pobrania z eTwinning LIVE) listy gratulacyjne dla nauczyciela i dyrektora placówki przesłane pocztą, możliwość udziału w konkursie krajowym oraz szansę na Europejską Odznakę Jakości (jeśli jest to projekt międzynarodowy i co najmniej jeden partner z innego kraju również otrzyma KOJ).

Już wkrótce rozpocznie się ewaluacja międzynarodowych projektów pod kątem Europejskich Odznak Jakości (EOJ).

We wrześniu Krajowe Biuro Programu eTwinning ogłosi także konkurs Nasz projekt eTwinning. Projekty, które będą zgłaszane do tego konkursu również muszą być wcześniej nagrodzone KOJ.

Szczegółowe informacje oraz lista wszystkich polskich eTwinnerów nagrodzonych KOJ i EOJ znajduje się w dziale Odznaka Jakości na stronie www.etwinning.pl.