11 kwietnia 2017

Zakres informacji objętych opiniowaniem arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Podstawa prawna:

 • art. 31 ust. 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
 • art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Wydruk wypełnionego formularza on-line, opieczętowany i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego stanowi wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie arkusza organizacji publicznego przedszkola, szkoły lub placówki.

Wniosek wraz z jednym egzemplarzem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki należy dostarczyć, zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury Kuratorium, odpowiednio na adresy wskazane w niżej zamieszczonej tabeli.

Lp. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez Wydział/Delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres siedziby Wydziału/Delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
ul. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski oraz miasto Piła Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Arkusz organizacji przedszkola, szkoły lub placówki przesłany do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty powinien zawierać informacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), w szczególności w przypadku:

Przedszkoli:

 1. Liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach.
 2. Liczbę godzin przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli oraz tygodniowy wymiar zajęć religii.
 3. Wykaz nauczycieli, w tym zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin i rodzaju przydzielonych im zajęć.

Szkół:

 1. Liczbę oddziałów poszczególnych klas oraz liczbę uczniów w oddziałach.
 2. Dla poszczególnych oddziałów:
  1. tygodniowy lub semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach;
  2. tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone;
  3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
  5. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych;
  6. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
 3. Liczbę godzin przydzielonych przez organ prowadzący, w tym wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 4. Liczbę godzin zajęć świetlicowych, godzin pracy biblioteki szkolnej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie.
 5. Wykaz nauczycieli, w tym zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin i rodzaju przydzielonych im zajęć.

Do przekazanych arkuszy organizacji szkół należy dodatkowo załączyć szkolne plany nauczania dla poszczególnych oddziałów (nie ma konieczności opracowywania szkolnego planu nauczania dla klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, semestru I szkoły policealnej – dla których obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

W planach nauczania szkół realizujących kształcenie zawodowe proszę wyodrębnić:

 1. nazwy i symbole cyfrowe zawodów, w których kształci szkoła, zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
 2. nazwy przedmiotów, w ramach których realizowane jest kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne wraz z wymiarem godzin lub nazwy modułów, w przypadku kształcenia na podstawie modułowego programu nauczania, wraz z wymiarem godzin poszczególnych modułów.

Placówek:

 1. Wykaz nauczycieli, w tym zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin i rodzaju przydzielonych im zajęć.

Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin i rodzaju przydzielonych im zajęć można przekazać do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dowolnej formie lub korzystając z załącznika (załącznik nr 1).

Załączniki