6 kwietnia 2017

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
województwa wielkopolskiego

W związku z obowiązkiem zasięgania przez organy prowadzące opinii kuratora oświaty w sprawie arkuszy organizacji będących podstawą funkcjonowania przedszkoli, szkół lub placówek w roku szkolnym 2017/2018 zachodzi potrzeba ustalenia ram współdziałania dla realizacji przedmiotowego zadania.

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji będących przedmiotem ww. opinii w formie zestawień spełniających wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Zakres informacji objętych opiniowaniem zostanie określony w terminie do 12 kwietnia br. i opublikowany na naszej stronie internetowej. Opinia kuratora oświaty wydawana jest w ciągu 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki, nie później niż do dnia 20 maja bieżącego roku.

Wobec powyższego, należy:

  • wypełnić online dla każdej jednostki organizacyjnej formularz zgłoszeniowy,
  • przekazać wydruk ww. formularza wraz z arkuszem organizacji zawierającym dane stanowiące przedmiot opinii do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu bądź odpowiedniej Delegatury Kuratorium, zgodnie z właściwością terytorialną; formularz traktowany jest jako wniosek o wydanie opinii.

Arkusze organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, organy prowadzące mogą kierować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora odpowiedniej jednostki. Decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego.

Załączniki