17 sierpnia 2018

Zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury:

  1. Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska w roku szkolnym 2018/2019 dotycząca wyłącznie przedszkoli, szkół, i placówek, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego
  2.  Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach osób niebędących nauczycielami w roku szkolnym 2018/2019 dotycząca szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Powyższe procedury dotyczą wyłącznie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, niepozostających w stosunku pracy z przedszkolami, szkołami i placówkami, których dyrektorzy zwrócili się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z  2018  r.  poz. 967.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia i przygotowaniem merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W przypadku zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy do nawiązania stosunku pracy nie jest konieczne posiadanie zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996.) w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

Należy wskazać, że stosownie do art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Przepis ten nie ma zastosowania do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

Informuję również, że w myśl art. 224 ust. 3 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela;

2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie jest dostępny pod adresem: http://zgodanazatrudnienie.ko.poznan.pl/

Załączniki