26 października 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedsięwzięć organizowanych w szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Nawiązując do licznych pytań i interwencji kierowanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a związanych z organizowaniem w szkołach przedsięwzięć, akcji z udziałem stowarzyszeń i organizacji, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca uwagę na obowiązujące w tej kwestii przepisy.

Zgodnie z art.68 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., „Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; sprawuje nadzór pedagogiczny; sprawuje opiekę nad uczniami”. Tym samym to dyrektor odpowiada za organizację danego przedsięwzięcia organizowanego na terenie szkoły.

Zapisy zawarte w preambule Prawa oświatowego wskazują, że „…nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Organizowanie jakichkolwiek przedsięwzięć, akcji na terenie szkoły powinno odbywać się w zgodzie z celami systemu oświaty, określonymi w art. 1 ww Prawa oświatowego, w szczególności z:

  • realizacją prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  • wychowaniem rozumianym jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
    w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianiem wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
    do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

Zgodnie z art. 86 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, „W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.”

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska