14 sierpnia 2019

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury:

  • Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska w roku szkolnym 2019/2020 dotycząca wyłącznie przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego
  • Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach osób niebędących nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020 dotycząca szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Powyższe procedury dotyczą wyłącznie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, niepozostających w stosunku pracy z przedszkolami, szkołami i placówkami, których dyrektorzy zwrócili się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia i przygotowaniem merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W przypadku zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy do nawiązania stosunku pracy nie jest konieczne posiadanie zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148) w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

Informuję również, że w myśl art. 224 ust. 3 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  1. nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela;
  2. nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie jest dostępny pod adresem: http://zgodanazatrudnienie.ko.poznan.pl/

Załączniki