4 maja 2020

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny,
osoby kierujące innymi formami wychowania przedszkolnego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowania i wydawania rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej przypominamy, że:

  • dyrektor publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wydaje ww. informację w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej (na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, Dz.U. z 2019 r., poz. 1700, z późn. zm.),
  • powyższą informację sporządza się na druku MEN-I/74 według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

W latach poprzednich informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydawane były na podstawie podsumowania wyników obserwacji pedagogicznych przeprowadzonych zazwyczaj w październiku, kiedy dzieci zaadaptowały się już do warunków przedszkolnych oraz wyników ponownych obserwacji, dokonanych najczęściej na początku kwietnia. W bieżącym roku szkolnym, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do opracowywania ww. informacji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wyniki obserwacji rozwoju dzieci z okresu, w którym faktycznie uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub korzystały z innych form wychowania przedszkolnego, tj. do 11 marca 2020 roku.

Decyzję dot. sposobu przekazania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej podejmuje dyrektor pamiętając o  zachowaniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Możliwe jest również przekazanie informacji w wersji elektronicznej.

Wicekurator Oświaty
/-/ Aleksandra Kuź