5 maja 2017

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Bezpieczna+” – procedura

Podstawa prawna

  • Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972).

Wsparcie finansowe może być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę własnego wkładu finansowego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek organu prowadzącego szkołę wraz z załącznikami dotyczącymi poszczególnych szkół.

  • cz. A – zgłoszenie dyrektora szkoły,
  • cz. B – informacje na temat planowanych działań,
  • cz. C – oświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), z wyjątkiem szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

Organ prowadzący szkołę, niebędący jednostką samorządu terytorialnego do wniosku dołącza:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • aktualny numer rachunku bankowego;

Miejsce i termin złożenia wniosku

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do kuratorium).

Załączniki