12 lutego 2018

Spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Dnia 31 stycznia 2018 r. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron podsumowała projekt, którego celem było dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W ramach projektu zaplanowano główne zadania do realizacji dotyczące przeglądu i aktualizacji dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego, a także opracowania zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.

W projekcie pozyskano rekomendacje od przedstawicieli partnerów społecznych (pracodawców) na temat zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w PPKZ. Na podstawie rekomendacji Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych oraz metodologii modyfikacji podstaw programowych zostało zmodernizowanych 55 podstaw programowych kształcenia w zawodach z 213 zawodów szkolnych. Podstawy te są wdrożone od 1 września 2017 r. w branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach policealnych.

W ramach projektu opracowano również rekomendacje do tworzenia planów i programów nauczania dla 55 zawodów oraz opracowano 63 suplementy do kwalifikacji oraz 56 suplementów do dyplomów. Przedstawiciele partnerów społecznych (pracodawców) opracowali również ścieżki rozwoju zawodowego dla 55 zawodów.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który wpływa na podniesienie jakości szkół zawodowych, kształcenia zawodowego zwłaszcza w ramach projektów realizowanych przez szkoły zawodowe i pracodawców w projekcie Erasmus+.

Magdalena Wantoła z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN przedstawiła obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym, podkreślając te, które dotyczą kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy.

Na spotkanie przybyli również laureaci V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”.

Podsumowania konkursu dokonała Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkreśliła, że priorytetem państwa jest rozwój społeczny, a on dopiero może wspierać rozwój gospodarczy. Zaakcentowała dużą rolę pracodawców w prowadzonej reformie kształcenia zawodowego. Nawiązała do danych Głównego Urzędu Statystycznego mówiących o bezrobociu i przypomniała, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe musi sprostać wymaganiom rynku pracy i dostarczyć odpowiednie kadry. Podziękowała i pogratulowała szkołom i pracodawcom uczestniczącym w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” za pomysłowość i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą.

Laureatom i wyróżnionym w konkursie wręczono dyplomy i statuetki dla szkoły i przedstawicieli pracodawców.

Konkurs trwał od 2 września do 16 października 2017 r. Łącznie przesłano 30 wniosków, z czego cztery nadeszły po terminie, a dwa nie spełniały kryteriów formalnych. Do dalszej oceny merytorycznej przeszło 26 zgłoszeń, spośród których wybrano laureatów.

Do grona laureatów należy szkoła z Wielkopolski – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Nagrodę z rąk pani minister  Marzeny Machałek odebrali: w imieniu szkoły – dyrektor szkoły, Jan Palacz, w imieniu Steico sp. z o.o. – Mirosław Mantaj.  

Wyróżnione szkoły przedstawiły przykłady współpracy z pracodawcą przy organizacji praktycznej nauki zawodu.

Seminarium zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

W spotkaniu wzięła udział Małgorzata Wilczyńska-Grześ Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu reprezentująca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki