Kategoria: Wycieczki

21 lutego 2017

Zawiadamianie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wyjeździe zagranicznym uczniów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.)

Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów jest składane przez dyrektora szkoły/placówki do organu nadzoru pedagogicznego on-line za pomocą  formularza zawiadomienia o wyjeździe zagranicznym uczniów

Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować, podpisać i przesłać wraz z następującymi załącznikami:

  • lista uczniów biorących udział w wyjeździe z określeniem ich wieku,
  • program pobytu (w języku urzędowym obowiązującym w Polsce).

Dokumentację w formie papierowej (wydruk formularza wraz z załącznikami) dyrektor szkoły/placówki dostarcza do kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pok. 339.

Załączniki