7 kwietnia 2020

Informacje MEN w sprawie organizacji letniego wypoczynku oraz udzielania uczniom pomocy

Wobec licznych pytań kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udzielania uczniom pomocy Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje:

  • W najbliższym czasie, w otwartych konkursach ofert będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie oraz powierzenie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii istnieje możliwość unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku;
  • Baza wypoczynku na lato 2020 r. jest aktywna i można dokonać zgłoszenia planowanego wypoczynku. Gdyby jednakże sytuacja związana z SARS-COV-2 nie uległa poprawie i zrealizowanie wypoczynku stałoby się niemożliwe, to organizatorzy będą  mogli, podobnie jak z innych powodów, zrezygnować z realizacji wypoczynku powiadamiając o tym fakcie kuratora oświaty. Można również zmienić okoliczności objęte zgłoszeniem i podobnie jak w przypadku rezygnacji  przesłać informację o tym fakcie do kuratora oświaty podając zmienione dane opisane tak jak w zgłoszeniu;
  • Od 2019 r. możliwe jest wysyłanie zgłoszenia również z wykorzystaniem „potwierdzonego profilu zaufanego e-PUAP”;
  • Minister Edukacji Narodowej apeluje do dyrektorów szkół, aby organizując tzw. zdalne nauczanie uwzględniali, w szczególności możliwości i warunki bytowe uczniów, którzy są objęci instytucjonalną pieczą zastępczą lub formą rodzinnej pieczy zastępczej;
  • W czasie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków kierownik ośrodka pomocy społecznej może na ten okres przyznać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywości lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty