Kategoria: Archiwum zakładowe

1 lutego 2017

Archiwum zakładowe

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)

Dyrektor (lub w przypadku szkół niepublicznych osoba prowadząca szkołę) przesyła przed dniem likwidacji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wniosek o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 bądź 1a do niniejszej procedury.

Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów dotyczących założenia, przekształceń oraz likwidacji szkoły.

Załączniki