Kategoria: Udział finansowy w przedsięwzięciach

26 lutego 2018

Zasady rozliczenia wsparcia finansowego WKO na przedsięwzięcia na 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia wsparcia finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedsięwzięcia na 2018 r. przekazujemy wyjaśnienia.

Środki finansowe przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostaną przekazane na wskazane przez organizatora konto bankowe, po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie zakończone w grudniu należy przesłać rozliczenie  bezzwłocznie, tak aby wsparcie finansowe zostało przekazane organizatorowi w 2018 r.

Należy pamiętać, że organizator zakupuje nagrody lub upominki dla uczestników przedsięwzięcia. Faktury są wystawiane na organizatora przedsięwzięcia, nie na Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Przyznane środki finansowe obejmują wyłącznie zakup nagród i upominków, nie należy rozliczać kosztów poczęstunku.

Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator:

 • wystawia dokument obciążeniowy na Kuratorium Oświaty w Poznaniu (np. nota księgowa, nota obciążeniowa, faktura) i dołącza kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, które są dowodem poniesionych kosztów na zakup nagród lub upominków,
 • sporządza krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego przedsięwzięcia, które zawiera nazwę przedsięwzięcia, termin realizacji przedsięwzięcia, liczbę uczestników bezpośrednich (np. liczbę uczniów biorących udział w konkursie), krótki opis zrealizowanego przedsięwzięcia, podpis osoby upoważnionej.

Na dokumencie obciążeniowym należy wpisać m.in. dane Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, NIP 778-10-78-850) w treści „Organizacja przedsięwzięcia pn. ………” (podać nazwę przedsięwzięcia) oraz kwotę poniesionych kosztów, nie wyższą niż udzielone wsparcie finansowe.

osoba prowadząca
Małgorzata Nowek
tel. 780 386 024

23 sierpnia 2017

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia.

Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które:

 • sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów;
 • kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną;
 • doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży;
 • stanowią prezentację osiągnięć uczniów;
 • charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną;
 • wyróżniają się szczególnymi walorami.

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty obejmie wyłącznie zakup nagród lub upominków dla uczestników olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wielkopolski Kurator Oświaty może udzielić wsparcia finansowego jednemu organizatorowi maksymalnie na trzy przedsięwzięcia.

Wniosek o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą składać:

 • przedszkola, szkoły i placówki;
 • uczelnie wyższe;
 • organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę;
 • fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

Wniosek organizatora o udział finansowy należy złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty poprzez formularz on-line oraz w wersji papierowej nie później niż do 20 listopada każdego roku. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • opis lub regulamin przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie wniosku, w tym:
  • oświadczenie o udziale finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w latach minionych z podaniem kwot oraz lat, w tym jakie wsparcie uzyskano,
  • krótką historię przedsięwzięcia, źródła finansowania oraz wykaz pozyskanych sponsorów,
  • charakterystykę organizatora (współorganizatora) przedsięwzięcia oraz opis dotychczasowych osiągnięć w realizacji takich lub podobnych przedsięwzięć.

Środki finansowe zostaną przekazane po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia:

 • dokumentu obciążeniowego, wystawionego na Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów poniesionych kosztów;
 • krótkiego sprawozdania z przeprowadzonego przedsięwzięcia.

Załączniki