26 lutego 2018

Zasady rozliczenia wsparcia finansowego na przedsięwzięcia – 2020

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedsięwzięcia na 2020 r. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczeń.

Środki finansowe przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostaną przekazane na wskazane przez organizatora konto bankowe, po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie zakończone w grudniu należy przesłać rozliczenie  bezzwłocznie, tak aby wsparcie finansowe zostało przekazane organizatorowi w 2020 r.

Należy pamiętać, że organizator zakupuje nagrody lub upominki dla uczestników przedsięwzięcia. Faktury są wystawiane na organizatora przedsięwzięcia, nie na Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Przyznane środki finansowe obejmują wyłącznie zakup nagród i upominków, nie należy rozliczać kosztów poczęstunku.

Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator:

  • wystawia dokument obciążeniowy na Kuratorium Oświaty w Poznaniu (np. nota księgowa, nota obciążeniowa, faktura) i dołącza kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, które są dowodem poniesionych kosztów na zakup nagród lub upominków,
  • sporządza krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego przedsięwzięcia, które zawiera nazwę przedsięwzięcia, termin realizacji przedsięwzięcia, liczbę uczestników bezpośrednich (np. liczbę uczniów biorących udział w konkursie), krótki opis zrealizowanego przedsięwzięcia, podpis osoby upoważnionej.

Na dokumencie obciążeniowym należy wpisać m.in. dane Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, NIP 778 10 78 850, w treści „Organizacja przedsięwzięcia pn. ………” (podać nazwę przedsięwzięcia) oraz kwotę poniesionych kosztów, nie wyższą niż udzielone wsparcie finansowe.

osoba prowadząca
Małgorzata Nowek
tel. 780 386 024