Kategoria: Udostępnianie danych SIO

21 października 2019

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

1. Centrum Informatycznego Edukacji

2. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej)

3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie

Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne

Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Procedura zamówienia raportu:

Zamówienie może wpłynąć do Ministerstwa między innymi:

  • pocztą elektroniczna na adres sekretariat.DWST@men.gov.pl
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
  • listownie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej