Kategoria: Wyrażanie zgody na zatrudnienie

5 sierpnia 2021

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury:

  1. Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska w roku szkolnym 2021/2022 dotycząca wyłącznie przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.
  1. Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach osób niebędących nauczycielami w roku szkolnym 2021/2022 dotycząca szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Powyższe procedury dotyczą wyłącznie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, niepozostających w stosunku pracy z przedszkolami, szkołami i placówkami, których dyrektorzy zwrócili się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie.

Informuję, że na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia i przygotowaniem merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

W przypadku zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy do nawiązania stosunku pracy nie jest konieczne posiadanie zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie jest dostępny pod adresem: http://zgodanazatrudnienie.ko.poznan.pl/

Załączniki