wrzesień 6, 2021

6 września 2021

Procedura dotycząca wyznaczenia dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Procedura umożliwia nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, odbycie stażu w związku z ubieganiem się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub […]