grudzień 30, 2021

30 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2022 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1096 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych) na rachunek […]