2022

30 grudnia 2022

Przyznane wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2023

Szanowni Państwo W dniu 21 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2023 r. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 141 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach […]

29 grudnia 2022

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego   Ministerstwo Zdrowia realizuje program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne, w okresie […]

28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1152 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) na rachunek bankowy: […]

28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082, z 2022 r. poz.655 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty […]

22 grudnia 2022

Projekt Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego

Komenda Gówna Policji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje projekt pn. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego. W ramach tego projektu powstał materiał filmowy (spot społeczny) w obszarze zjawiska handlu ludźmi, w tym przede wszystkim wyzysku pracowniczego, który został zaprojektowany i wykonany przez firmę People – Tomasz Kempiński. Celem przedmiotowego spotu jest […]

22 grudnia 2022

Program Sportowe Talenty pomoże wyłonić sportowo utalentowanych uczniów

Rola i znaczenie sportu w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży, rywalizacja sportowa w sporcie rekreacyjnym oraz popularyzacja sportu w kontekście zdrowia publicznego stały się tematami spotkania dotyczącego programu Sportowe Talenty. O sporcie i jego znaczeniu rozmawiali: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz przedstawiciele polskich […]