grudzień 28, 2022

28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1152 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) na rachunek bankowy: […]

28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082, z 2022 r. poz.655 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty […]