17 maja 2019

Uwagi do nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Dobro uczniów, zapewnianie im należytych warunków uczenia się i nauczania, w tym realizowania zadań wynikających z podstawy programowej wymaga w obecnym, trudnym czasie szczególnej troski z Państwa strony.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na obowiązujące zasady i normy pracy pedagogicznej oraz możliwe problemy dydaktyczno-wychowawcze wynikające z długotrwałej przerwy w pracy szkół spowodowanej strajkami nauczycieli organizowanymi przez związki zawodowe. Wyżej wspomniana przerwa w bardzo wielu szkołach zaburzyła normalną działalność dydaktyczno-wychowawczą i utrudniała realizację programów nauczania z poszczególnych przedmiotów/zajęć edukacyjnych. Sytuację komplikuje fakt, że w oddziałach, które realizują tzw. starą podstawę programową (kl. III i kl. VI szkół podstawowych oraz kl. I i kl. II szkół ponadgimnazjalnych) wymagane jest zapewnienie uczniom określonej liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów. Godziny te mogą być realizowane wyłącznie w ramach planu nauczania obowiązującego w danym roku szkolnym.

W związku z tą trudną sytuacją nadzór nad realizacją podstawy programowej powinien uwzględniać:

  • optymalne wykorzystanie każdej godziny zajęć zaplanowanej na realizację podstawy programowej w połączeniu ze starannym doborem zastępstw;
  • racjonale ograniczenie przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, w czasie przewidzianym na realizację podstawy programowej poszczególnych przedmiotów nauczania/zajęć edukacyjnych;
  • stworzenie uczniom, zarówno uzdolnionym, jak i mającym trudności w nauce, warunków poprawiania przewidywanych niekorzystnych ocen z przedmiotów nauczania.

Proszę, poprzez sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zapobiegać negatywnym zjawiskom i działaniom niezgodnym z wewnątrzszkolnymi uregulowaniami prawnymi, np:

  • zadawania uczniom nadmiernej liczby zadań domowych;
  • zwiększania na zajęciach lekcyjnych liczby sprawdzianów;
  • wymagania od uczniów nabywania nowych treści i umiejętności programowych bez udziału i pomocy nauczyciela i szkoły.

Zachęcam Państwa do podejmowania różnych inicjatyw, które będą skutecznie wspierały uczniów w tak ważnym dla nich okresie kończącego się roku szkolnego, pomagały im spokojnie opanować treści wynikające z realizacji podstawy programowej dla danego etapu kształcenia. Proszę pamiętać, że uczniowie nie ponoszą winy za zmiany w organizacji pracy szkoły, w tym zawieszanie zajęć dydaktycznych w okresie od 8 – 26 kwietnia 2019 r. spowodowane strajkami nauczycieli.

Proszę o uwzględnienie w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego, które są Państwo zobowiązani przedstawić radzie pedagogicznej, informacji o podjętych decyzjach mających na celu normalizowanie pracy szkoły po zawieszeniu akcji strajkowej.

Ufam, że podejmą Państwo odpowiednie działania, które zapewnią uczniom poczucie bezpieczeństwa, równego traktowania oraz sprawiedliwego oceniania ich postępów edukacyjnych.

Jednocześnie dziękuję Państwu bardzo za ogromny wysiłek, odpowiedzialność i skuteczność działań, które  umożliwiły pomyślne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym.

Z poważaniem
Koordynator ds. podstawy programowej
Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty